Заявки и договори

Уважаеми госпожи и господа,

 

Във връзка с осигуряването на учебни помагала за безвъзмездно ползване на децата от ІІІ подготвителна група (5–6 години) и ІV подготвителна група (6–7 години) за предстоящата 2019–2020 учебна година „Издателство ВЕЛЕС“ ООД предлага за избор от учителите Програмна система „АЗ ПРОМЕНЯМ СВЕТА“. Познавателните книжки от тази система са одобрени със заповеди на министъра на образованието и науката № РД09-533/27.03.2018, № РД09-535/27.03.2018, № РД09-538/27.03.2018, № РД09-541/27.03.2018, № РД09-592/27.03.2018, № РД09-595/27.03.2018, № РД09-601/27.03.2018, № РД09-604/27.03.2018 и № РД09-606/27.03.2018.

В съответствие с графика в периода от 20 до 29 март директорите на детските градини и на училищата, в които се осъществява задължително предучилищно образование, следва да попълнят и подадат заявки.

На сайта iveles.bg можете подробно да се запознаете с познавателните книжки на „Издателство ВЕЛЕС“ ООД.

Ако Вашето училище е избрало Програмната система „Аз променям света“, следва да ни изпратите заявка и попълнен, подписан и подпечатан договор за доставка в два екземпляра, единият от които ще върнем парафиран от нас.

Формуляр на договора за доставка и заявката ще намерите на интернет страницата на издателството iveles.bg или при поискване ще Ви изпратим незабавно такъв по електронната поща.

Молим да изпратите попълнената заявка на електронната поща на издателството

izdatelstvoveles@gmail.com

Подписаните и подпечатанитe заявки и договори моля да изпратите в 2 екземпляра на адрес: гр. София 1799, ж.к. „Младост-2“, бл. 211, вх. Б, ап. 24.

При избор на Програмна система: „Аз променям света“ получавате безплатно:

 Книга за директора на детската градина, в която са представени интерактивни форми за вътрешнометодическа квалификация на учители и други педагогически специалисти (професионално- педагогически тренинг), управление и организация на детската градина по рефлексивния и ценностно-ориентирания подход.

 Книга за учителя, която съдържа описание на философията на Програмната система „Аз променям света“ и разпределения на образователното съдържание по образователни направления спрямо ДОСПО.

 Книга за помощник-възпитателя в детската градина, която съдържа форми на педагогическо взаимодействие с детето по рефлексивния и ценностно-ориентирания подход. Представен е разработеният и апробираният професионално-педагогически тренинг за мотивационно обучение на помощник-възпитатели (за част от професията по ДОИ на НАПОО).

– Книга за родителя с описани форми на  педагогическо взаимодействие: „родител – учител“; „родител – учител – дете“; „родител – директор на детска градина“; „родител – родител“. Представен и апробиран е социално-педагогическият тренинг за родители спрямо маркерите на интеркултурната образователна среда.

– Христоматия с литературни произведения за практическа работа с децата.

Желаем на екипа Ви успешен избор на най-добрите познавателни книжки за 2019-2020 учебна година.

 

ЗАЯВКА за познавателни книжки от програмна система „Аз променям света“ на "Издателство ВЕЛЕС“ ООД за I подготвителна група в детските градини за учебната 2019-2020 година

ЗАЯВКА за познавателни книжки от програмна система „Аз променям света“ на "Издателство ВЕЛЕС“ ООД за II подготвителна група в детските градини за учебната 2019-2020 година

ЗАЯВКА за познавателни книжки от програмна система „Аз променям света“ на "Издателство ВЕЛЕС“ ООД за III подготвителна група в детските градини за учебната 2019-2020 година, които се заплащат с бюджетни средства

ЗАЯВКА за познавателни книжки от програмна система „Аз променям света“ на "Издателство ВЕЛЕС“ ООД за IV подготвителна група в детските градини за учебната 2019-2020 година, които се заплащат с бюджетни средства

Договор за доставка на познавателни книжки първа група

Договор за доставка на познавателни книжки втора група

Договор за доставка на познавателни книжки трета група

Договор за доставка на познавателни книжки четвърта група

Писмо до директора