Заявки и договори

Уважаеми госпожи и господа,

 

В изпълнение на Постановление 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти се гарантират познавателни книжки по всички образователни направления за всяко дете, записано в съответната група в детска градина или в училище, за осъществяване на задължително предучилищно образование.

Във връзка с осигуряването на учебни помагала за безвъзмездно ползване на децата от I, II, ІІІ и ІV възрастови групи за предстоящата 2023/2024 учебна година „Издателство ВЕЛЕС“ ООД предлага за избор от учителите Програмна система „АЗ ПРОМЕНЯМ СВЕТА“. Познавателните книжки от тази система са одобрени със заповеди на министъра на образованието и науката № РД09-533/27.03.2018, № РД09-535/27.03.2018, № РД09-538/27.03.2018, № РД09-541/27.03.2018, № РД09-592/27.03.2018, № РД09-595/27.03.2018, № РД09-601/27.03.2018, № РД09-604/27.03.2018 и№ РД09-606/27.03.2018.

В съответствие с графика в периода от 10.03 до 25.03.2023 г. директорите на детските градини и на училищата, в които се осъществява задължително предучилищно образование, следва да попълнят и подадат заявки.

При избор на Програмната система „Аз променям света“ получавате безплатно:

– Наръчник за директора на детската градина, в който са представени интерактивни форми за вътрешно-методическа квалификация на учители и други педагогически специалисти (професионално-педагогически тренинг), насоки за управление и организация на детската градина по рефлексивния и ценностно-ориентирания подходи.

– Книга за учителя, която съдържа описание на философията на Програмната система „Аз променям света“ и разпределения на образователното съдържание по образователни направления спрямо ДОСПО.

– Книга за помощник-възпитателя в детската градина, която съдържа форми на педагогическо взаимодействие с детето по рефлексивния и ценностно-ориентирания подходи. Представен е разработеният и апробираният професионално-педагогически тренинг за мотивационно обучение на помощник-възпитатели (за част от професията по ДОИ на НАПОО).

– Наръчник за родителя с описани форми на  педагогическо взаимодействие:„родител–учител“; „родител–учител–дете“; „родител–директор на детска градина“; „родител–родител“. Представен и апробиран е социално-педагогическият тренинг за родители, спрямо маркерите на интеркултурната образователна среда.

Ако Вашето училище е избрало Програмната система „Аз променям света“, следва да ни изпратите заявка и попълнен, подписан и подпечатан договор за доставка в два екземпляра, единият от които ще върнем парафиран от нас.

Подписаните и подпечатанитe заявки и договори моля да изпратите в 2 екземпляра на адрес: гр. София 1799, ж.к. „Младост-2“, бл. 211, вх. Б, ап. 24.

Предоставяме безплатно работни комплекти на всеки учител, който преподава по нашите издания.

Желаем на екипа Ви успешен избор на най-добрите познавателни книжки за 2023–2024 учебна година.

 

                                                                                 С уважение:

                                                                                       Татяна Ненкова-Леви – управител

 

ЗАЯВКА за познавателни книжки от програмна система „Аз променям света“ на "Издателство ВЕЛЕС“ ООД за I възрастова група в детските градини за учебната 2024-2025 година

ЗАЯВКА за познавателни книжки от програмна система „Аз променям света“ на "Издателство ВЕЛЕС“ ООД за II възрастова група в детските градини за учебната 2024-2025 година

ЗАЯВКА за познавателни книжки от програмна система „Аз променям света“ на "Издателство ВЕЛЕС“ ООД за III възрастова група в детските градини за учебната 2024-2025 година, които се заплащат с бюджетни средства

ЗАЯВКА за познавателни книжки от програмна система „Аз променям света“ на "Издателство ВЕЛЕС“ ООД за IV възрастова група в детските градини за учебната 2024-2025 година, които се заплащат с бюджетни средства

Договор за доставка на познавателни книжки първа група

Договор за доставка на познавателни книжки втора група

Договор за доставка на познавателни книжки трета група

Договор за доставка на познавателни книжки четвърта група